Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi Formları

Başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere bireylerin toplumsal hayata katılımının önündeki engellerin kaldırılması, diğer bir ifadeyle herkesin binalara, açık alanlara ve ulaşım hizmetlerine başkasına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde fiziksel, mimari, yönlendirici ve bilgilendirici tedbirlerin alınması kamu kurumlarının temel görevleri arasındadır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerine istinaden 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarının Bakanlıkça belirleneceği hükme bağlanmıştır.  1 Eylül 2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesinde yer alan izleme ve denetleme formlarına 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/genelgeler/  adresinden ulaşılabilir.