Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekim İzni

Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film

Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı yapımcıların birlikte gerçekleştirecekleri ortak yapım sinematografik eserlerin onaylanmasına ilişkin esasları ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcıların uymaları gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştirecekleri ikili ve çok taraflı ortak yapımların nitelikleri, başvuru şekli ve onaylanması, yapımcıların yapım sonrasında tabi olacakları esaslar ile Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcılara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı

Yapımcılara İlişkin Hükümler

 

Yerli yapımcılara verilecek çekim izinleri

Madde 14 —Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılara çekim izinleri, çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.

Yabancı yapımcılara verilecek çekim izinleri

Madde 15 —Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni almak zorundadır.

İzin talebiyle başvuruda bulunan yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar, Ek-3’te bir örneği bulunan başvuru formu ve eki belgeleri yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığıyla gönderebilirler veya doğrudan Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne teslim edebilirler.

Bu amaçla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar için yapım takviminde belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir.

Ancak bu izin, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda; o mahallin bağlı olduğu kamukurum veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

 

Mihmandar çalıştırılma

Madde 16 —Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur.

Çekim izninin iptali

Madde 17— Çekim izni için verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde iznin verildiği yetkili makam tarafından çekim izni iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.

Diğer hükümler

Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya üçüncü şahısların yalnızca bu Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.

Ancak, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmî Araştırma İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tâbi Olacakları Esaslara ilişkin hükümler saklıdır.

Not:Çekim izni alacak kişi veya yapımcılar aşağıda bulunan çekim izni dilekçesi, başvuru formu ve dilekçe ekinde istenen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri halinde ve yönetmeliğe uygun bulunduğu takdirde çekim izinleri onaylanır.

 

ÇEKİM İZNİ

1-Sinema Filmi

2-Dizi Filmi

3-Reklam Filmi

4-Fotoğraf Çekimi

5-Klip Çekimi

6-Belgesel Çekimi

ÇEKİM İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Çekim izni Talep Formu(Örnek Form Aşağıdadır)

2-Dilekçe(Örnek Dilekçe Aşağıdadır)

3-Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının fotokopisi

5-Faaliyet Belgesinin Fotokopisi

6-Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi

7-Şirketin Antetli Kâğıdına kaşeli ve imzalı dilekçe

ÇEKİM İZNİ

1-Amatör Kısa Metraj,

2-Öğrenci Çekim Talebi

1-Çekim izni Talep Formu

(Örnek Form Aşağıdadır)

2-Dilekçe(Örnek Dilekçe Aşağıdadır)

3-Nüfus Cüzdanı

4-Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

ÇEKİM İZNİ

Yabancı Çekim

1-Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan çekim izninin fotokopisi (Tüm Belgeler)
2-Mihmandarın Dilekçesi

3-Çekim izni Talep Formu(Örnek Form Aşağıdadır)

4-Mihmandarın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ÖNEMLİ NOT

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda Çekim

Çekim izni alan kişilerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda çekim yapabilmesi için Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bayburt Müze Müdürlüğü ( Tel :458 211 2566 Fax: 458 211 7490) ile irtibat kurarak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirlemeleri ve protokol imzalamaları gerekmektedir.


Dilekçe Örneği

…….televizyonu, kanalı, Şirketi….vb.

 

 

Sayı:…/…/2018

Konu: Çekim İzni

 

 

 

………………. VALİLİĞİNE

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

…..televizyonu kullanılmak üzere yapımcılığını …………üstlendiği “...................” adlı belgesel, film, vb. çekimleri için , Bayburt ili merkez ve ilçeler dahilinde müze, camii, sokak, kale ... mekanlarda çekim gerçekleştirmek istemekteyim. Filmde Valiliğiniz ve Bayburt ili hakkında herhangi bir olumsuz görüş veya izlenim ve yasalarımız açısından aykırı bir içerik bulunmamaktadır. Film çekimi süresince toplumu rahatsız edici ve düzen bozucu herhangi bir olaya karışılmayacağını, yetkililerden habersiz ve izinsiz gerçek ya da taklit ateşli silah ile patlayıcı ve yanıcı malzeme kullanılmayacağını, karayolu ve yaya trafiğini olumsuz etkileyici herhangi davranış sergilenmeyeceğini burada taahhüt ederim. Filmin çekimi için herhangi bir yol kapatılması veya enerji vb talebinde bulunulmayacaktır. Film çekimi tahminen …………………….. tarihleri arasında gerçekleşecektir. Söz konusu çalışmamın gerçekleşebilmesi için çekim izininin verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

İmza /Kaşe

Adı Soyadı
Öğrenci/Yönetmen/Yapımcı vb.

 

Adres:

 

Telefon

Faks

e-mail

 

 

 

Ekler:

Başvuru Formu

Nüfuz cüzdanı fotokopileri

Faaliyet belgeleri

İmza sürküleri

Çekimler ile ilgili Belgeler

 

TÜRKİYE’DE TİCARİ AMAÇLI FİLM ÇEKMEK

İSTEYEN YERLİ YAPIMCILAR BAŞVURU FORMU

 

 

1-Adı ve Soyadı :

2-Doğum Yeri ve Tarihi :

3-Baba Adı :

4-Anne Adı :

5-Mesleği :

6-Uyruğu :

7-İş Adresi ve Telefon Numarası :

8-Ev Adresi ve Telefon Numarası :

9-E-posta Adresi ve Faks Numarası :

10-Kısa Özgeçmişi :

11-Temsil Edilen Kuruluşların Adları

(Var ise) :

12-Yayınlanan Eserler Listesi :

13-Ses/Video Kaydı veya Film Çekim Konusu:

14-Ses/Video Kaydı veya Filmin Adı :

15-Ses/Video Kaydı veya Film

Yönetmeninin Adı ve Soyadı :

16-Ses/Video Kaydının veya Filmin

Yayınlanacağı TV Adı :

17-Yapımcı veya Film Şirketinin Adı :

18-Senaryo Adı veya Sinopsis :

19-Proje İçin Öngörülen tarihler, çalışmanın süresi,

çalışma yapılacak mekânlar ve projenin kısa tanımı:

 

A Ç I K L A M A L A R

 

1- Dayanak:12.08.2005 tarih ve 25904 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”in 14. Maddesi.

2-Askeri alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

3-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekanlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden anılan mekanlarda film çekimi yasaktır.

4- Çevre Koruma bölgelerinde (tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri) yapılacak film çekimleri için Bayburt Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınması gerekir.Bu bölgelerde 01 Mayıs -15 Ekim tarihleri arasında 20.00 ile 08.00 saatleri arasında çekim yapılması yasaktır.

5- Çekilen Filmlere ait 1 adet CD örneğinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

6- Bu film çekim izni …/…/201… - …/…/201… tarihleri arasında / tarihinde geçerlidir

Yukarıdaki açıklamaları okudum, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

 

…/…/20…
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı

Kaşe-İmza